Copiii, părinții, profesorii și judecata: o poveste scrisă de fiecare dintre noi

de | 9 mai, 2024 | Articole

*scroll down for English

Judecata. E ceva normal? E ceva ce le facem doar altora sau și nouă? Avem în mod real un motiv de a ne fi frică de judecată sau totul e în mintea noastră? Îi judecăm pe copiii din viața noastră, fie că e vorba de cei cărora le predăm, dacă suntem profesori, sau de propriii noștri copii, dacă suntem (și) părinți? Învață ei mai apoi să judece, la rândul lor, sau se nasc cu abilitatea de a judeca? 

Știm deja că creierul nostru are nevoie de povești, de conectare și că este predispus la a memora experiențele negative și a reacționa la frici. Altfel nu am fi supraviețuit. Ce legătură au toate astea cu judecata și cu abuzul emoțional?

Când copiii sunt foarte mici, interiorizează judecățile noastre legate de ce fac ei, de cine sunt sau nu sunt, de ce pot sau nu pot. Încet-încet, încep să-și spună povești. Propriile povești, pornind de la momentele în care i-am judecat. Ce rezultă ajunge înapoi la noi prin vorbele copiilor: „Sunt prost!”, „Nu-mi iese nimic!”, „Niciodată n-o să pot face asta”, „Nu sunt bun/ă la asta” și multe alte idei despre ei înșiși, pe care poate că nu le spun, dar le gândesc. De ce? Pentru că la un moment dat noi, adulții din viața copiilor, ne-am judecat pe noi, i-am judecat pe ei sau i-am judecat pe alții.

Victimizarea, compătimirea, plângerile, etichetarea, rușinarea, comparațiile, toate sunt o parte din judecată. Când nu ne iese ceva cum dorim sau cum avem nevoie, cum reacționăm noi, adulții? Înjurăm, ne enervăm, aruncăm vina pe alții? Sau poate respirăm adânc și ne asumăm partea noastră de contribuție? Când cunoaștem pe cineva nou, la ce ne gândim imediat? Începe să căutăm ce nu e OK cu acea persoană sau ce putem învăța, admira și pe ce ne putem conecta? Când citim ceva nou, cum reacționăm? Identificăm în primul rând cu ce nu suntem de acord și judecăm apoi acele idei sau chiar persoana care le-a emis? Sau încercăm să înțelegem punctul de vedere al acelei persoane, să vedem dacă găsim ceva ce avem în comun și ce putem învăța despre noi înșine din orice text citit?

Sunt de acord: este foarte greu să nu judecăm! Și e la fel de greu să ne creștem copiii într-o lume în care judecata vine prima în mintea tuturor celor din jur.

Un pas e să conștientizăm cum ne-am simțit noi fiind judecați.

Pentru că da, toți am trecut prin această experiență într-o relație cu o altă persoană. Cel mai probabil, ne-am simțit mai apoi neînțeleși, nedreptățiți sau chiar furioși, ne-am spus că nu merităm acea judecată, după cât efort am depus în respectiva relație. Am fost judecați pentru cum arătam, pentru ce am reușit sau ce nu am reușit să facem, pentru cum am vorbit, pentru ce am simțit, pentru ce am spus, pentru ce nu am spus, pentru momentele în care am zis „nu”, pentru momentele în care am zis „da”, pentru meseria pe care o avem sau pentru cum ne creștem copiii. Judecata care doare cel mai tare este cea care vine de la oamenii apropiați: părinți, profesori, prieteni. De la cei de la care ne dorim înțelegere, acceptare, apreciere, grijă și protecție. Nevoia de conectare e o nevoie de bază și este cea care ne aduce frica de judecată, pentru că ne dorim să aparținem.

Un alt pas e să conștientizăm momentele în care judecăm.

Când o persoană judecă pe cineva, sigur acea persoană se judecă în interior mai puternic, pentru că mereu dăm din ceea ce avem. Conștientizând momentele în care judecăm (pe noi sau pe alții), să luăm o pauză și să ne întrebăm cărui scop servește această judecată. Ne plac efectele ei? Ne protejăm pe noi judecându-i pe alții? Ne protejăm identitatea în acest fel? Dacă da, atunci ce nu vrem să vedem la noi? Cum vrem să schimbăm poveștile pe care le creează mintea noastră din nevoie de a da sens? Ce din ceea ce zice sau face o altă persoană ne-ar ajuta și pe noi să fim mai buni cu noi?

Ce ar însemna să înțelegem că judecata este cea care ne ține în loc?

NU ne întărește pe noi sau pe copiii noștri. Ne închide. Ne ține blocați în justificare pentru ce facem și în neasumare. Când vom înțelege că nu ne motivează momentele în care ne judecăm pe noi înșine, când vom înțelege că a-i judeca pe alții nu face bine nimănui (nici nouă, nici celorlalți), atunci o să înlocuim judecata cu înțelegere, cu grija și dorința de a ne deschide, a ne arăta vulnerabili, chiar cu riscul de a fi judecați sau respinși.

La fel de important e să reparăm.

Când am judecat și simțim că am făcut rău, un pas este să ne dorim, în mod real, să reparăm situația. Sau când simțim că am fost judecați, ajută să exprimăm asta în cuvinte și să verbalizăm că avem nevoie ca cealaltă persoană să repare situația! Să nu uităm: judecata este o ruptură de încredere care se întâmplă într-o relație.

Fiecare om din jur a trecut și trece în continuare prin situații de care noi habar n-avem. Nu suntem în sufletul și în mintea altor adulți, așa cum nu putem fi în mintea și în sufletul copiilor. În diferite momente avem suferințe, gânduri, vise, emoții și nevoi pe care nu le împărtășim, pentru că ne este frică de judecată, deoarece la un moment dat, atunci când ne-am deschis, am fost sfătuiți, judecați, am primit explicații și soluții de care nu aveam nevoie. Frica de judecată poate fi acceptată și apoi putem facem pasul spre a ne apropia, conecta și a rescrie poveștile din mintea noastră. Atunci când ne deschidem și altcineva folosește asta împotriva noastră, nu noi am greșit. Vom greși însă dacă vom crede că asta se va întâmpla mereu din acel punct încolo.

Avem nevoie să ne judecăm mai puțin, pentru ca apoi să judecăm mai puțin pe alții, să înlocuim judecata cu înțelegere, acceptare și grijă, față de noi și față de alții. Iar copiii au dreptul să crească, atât acasă, cât și la școală, cu adulți care reușesc să fie mai buni cu ei și cu ceilalți, pentru ca apoi să poată să fie mai buni cu copiii.

Când profesorii îi judecă pe părinți și părinții – pe profesorii, copiii vor crește judecându-se și pierzând din empatia față de ei și față de ceilalți. Când noi, părinții, ne dăm ochii peste cap acasă legat de cea mai nouă acțiune a unui profesor, copiii vor învăța judecata. Și nu doar judecata față de alții, ci prima dată judecata față de ei. Și vor mai învăța ceva: să nu se deschidă față de părinți, pentru că ce învață din ce facem noi, adulții, este că și ei, la rândul lor, vor fi judecați. Dacă nu căutăm să îi înțelegem pe copii încă de la început, se vor simți ignorați, neînțeleși sau chiar pedepsiți. Și apoi ne vom mira de ce nu se deschid. De ce mint. Sau de ce ne ascund gândurile, emoțiile și durerile lor.

Cum ar arăta clasele în care profesorii devin buni cu ei, în care prima reacție e de a căuta să înțeleagă, să se înțeleagă, să se cunoască și să se conecteze? În care profesorul îi încurajează și pe copii să facă același lucru. În care felul în care arată, vorbește, scrie sau simte un copil e acceptat ca să poată prinde încredere, înainte de face ce este corect sau mai bine.

Cum ar arăta familiile noastre dacă adulții ar căuta să înțeleagă înainte să fie înțeleși, să se conecteze și să arate grijă și empatie față de ei și de ceilalți?

Cum ar arăta legătura dintre familie și școală dacă părinții s-ar purta cu profesorii la fel cum ar vrea ca aceștia să se poarte cu copiii și reciproc? Cum ar arăta întâlnirile cu părinții, dacă un părinte ar spune: „Mă simt judecat ca părinte. Asta e intenția?” Sau dacă un profesor ar începe o întâlnire cu: „Doresc să lucrăm împreună pentru progresul copilului. Intenția mea nu e să judec ce faceți ca părinte, ci să înțeleg, pentru a ne putea sprijini reciproc. Atunci când simțiți că judec, vă rog să-mi spuneți, ca să pot să fac ceva legat de asta”.

Avem nevoie să fim buni cu noi, să ne conectăm pe ce este unic în fiecare și să creștem împreună.

English version: The Children, the Parents, the Teachers, and the Judgment: a story written by each of us.

Judgment. Is it something normal? Is it something we only do to others or also to ourselves? Do we really have a reason to be afraid of judgment or is it all in our minds? Do we judge the children in our lives, whether they are the ones we teach if we are teachers, or our own children if we are parents (as well)? Do they then learn to judge in turn, or are they born with the ability to judge?

We already know that our brain needs stories, connection, and is prone to memorizing negative experiences and reacting to fears. Otherwise, we wouldn’t have survived. What connection do all these have with judgment and emotional abuse?

When children are very young, they internalize our judgments about what they do, who they are or are not, what they can or cannot do. Slowly, they begin to tell themselves stories. Their own stories, starting from the moments when we judged them. What results ends up back to us through the words of the children: „I am stupid!”, „I can’t do anything right!”, „I will never be able to do this”, „I am not good at this” and many other ideas about themselves, which they might not say aloud, but think. Why? Because at some point we, the adults in children’s lives, judged ourselves, judged them, or judged others.

Victimization, pity, complaints, labeling, shaming, comparisons, all are part of judgment. When something doesn’t go as we wish or as we need, how do we, the adults, react? Do we curse, get angry, blame others? Or maybe we take a deep breath and take responsibility for our contribution? When we meet someone new, what do we immediately think? Do we start to look for what’s not okay with that person or what we can learn, admire, and connect with? When we read something new, how do we react? Do we first identify what we disagree with and then judge those ideas or even the person who expressed them? Or do we try to understand the perspective of that person, see if we find something in common, and what we can learn about ourselves from any text read?

I agree: it’s very hard not to judge! And it’s just as hard to raise our children in a world where judgment comes first in everyone’s mind.

One step is to become aware of how we felt when we were being judged.

Because yes, we’ve all been through this experience in a relationship with another person. Most likely, afterward, we felt misunderstood, unjustly treated, or even angry; we told ourselves that we didn’t deserve that judgment after how much effort we put into that relationship. We’ve been judged for how we look, for what we have or haven’t accomplished, for how we speak, for what we feel, for what we say, for what we don’t say, for the moments we said „no,” for the moments we said „yes,” for the profession we have, or for how we raise our children. The judgment that hurts the most is the one that comes from close people: parents, teachers, friends. From those from whom we desire understanding, acceptance, appreciation, care, and protection. The need for connection is a basic need and is what brings us the fear of judgment because we want to belong.

Another step is to become aware of the moments when we judge.

When a person judges someone else, they’re certainly judging themselves internally even more strongly because we always give from what we have. By becoming aware of the moments when we judge (ourselves or others), let’s take a pause and ask ourselves what purpose this judgment serves. Do we like its effects? Are we protecting ourselves by judging others? Are we protecting our identity in this way? If so, then what don’t we want to see in ourselves? How do we want to change the stories that our minds create out of the need to make sense? What about what another person says or does could help us be better with ourselves?

What would it mean to understand that judgment is what holds us back?

It does not strengthen us or our children. It closes us off. It keeps us stuck in justification for what we do and in denial. When we understand that moments of self-judgment do not motivate us, when we understand that judging others does not benefit anyone (neither us nor others), then we will replace judgment with understanding, with care and the desire to open ourselves up, to show vulnerability, even at the risk of being judged or rejected.

Equally important is to repair.

When we have judged and feel that we have done wrong, one step is to genuinely desire to repair the situation. Or when we feel we have been judged, it helps to express it in words and verbalize that we need the other person to repair the situation! Let’s not forget: judgment is a breach of trust that occurs in a relationship.

Every person around us has gone through and continues to go through situations that we have no idea about. We are not in the souls and minds of other adults, just as we cannot be in the minds and souls of children. At different times, we have sufferings, thoughts, dreams, emotions, and needs that we do not share because we are afraid of judgment, because at some point, when we opened up, we were advised, judged, received explanations, and solutions we didn’t need. The fear of judgment can be acknowledged, and then we can take steps to approach, connect, and rewrite the stories in our minds. When we open up and someone else uses it against us, it’s not our fault. However, we will make a mistake if we believe that this will always happen from that point onward.

We need to judge less, so we can judge others less, replace judgment with understanding, acceptance, and care, for ourselves and for others. And children have the right to grow up, both at home and at school, with adults who manage to be better with them and with others, so that they can then be better with children.

When teachers judge parents and parents judge teachers, children will grow up judging themselves and losing empathy for themselves and others. When we, as parents, roll our eyes at home about the latest action of a teacher, children will learn judgment. And not just judgment towards others, but first judgment towards themselves. And they will learn something else: not to open up to parents, because what they learn from what we adults do is that they, in turn, will be judged. If we don’t seek to understand children from the beginning, they will feel ignored, misunderstood, or even punished. And then we’ll wonder why they don’t open up. Why they lie. Or why they hide their thoughts, emotions, and pains from us.

What would classrooms look like if teachers became good with themselves, where the first reaction is to seek to understand, to understand, to know and to connect? Where the teacher encourages children to do the same. Where the way a child looks, speaks, writes, or feels is accepted so that they can trust, before they do what is right or better.

What would our families look like if adults sought to understand before being understood, to connect and to show care and empathy for themselves and others?

What would the connection between family and school look like if parents behaved towards teachers the way they would like them to behave towards children and vice versa? What would parent meetings look like if a parent said: „I feel judged as a parent. Is that the intention?” Or if a teacher started a meeting with: „I want us to work together for the child’s progress. My intention is not to judge what you do as a parent, but to understand, so that we can support each other. When you feel judged, please tell me so that I can do something about it.”

We need to be good with ourselves, to connect on what is unique in each of us, and to grow together.